Kabinet investeert 95 miljoen euro in de rechtspraak

Het kabinet investeert de komende jaren in de rechtspraak. Het geld is nodig om de financiële tekorten weg te werken en maakt het mogelijk dat de rechtspraak stappen zet om de organisatie en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in zijn brief over de rechtspraak aan de Eerste en de Tweede Kamer.

Minister Dekker: “Je recht halen, voelt pas als gerechtigheid als je niet jaren hoeft te wachten. En precies dat staat op het spel. Onze rechtspraak piept en kraakt. Dat kan zo niet langer. Met deze extra investering kan de rechtspraak weer zwarte cijfers schrijven en achterstanden wegwerken.”

Gezonde financiële basis

Het extra geld dient ervoor om de huidige financiële problemen op te lossen. De problemen zijn voornamelijk ontstaan omdat de rechtspraak steeds minder zaken voorgelegd krijgt én omdat de digitalisering van de rechtspraak is vertraagd. Extra geld is er ook omdat zaken zwaarder zijn geworden. Naast het op orde krijgen van de financiële basis wordt de komende jaren ook verder geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering.

Wegwerken van achterstanden en verkorten doorlooptijden

Dit geld stelt de rechtspraak in staat om in te zetten op het verbeteren van doorlooptijden. Ook het wegwerken van achterstanden, krijgt hoge prioriteit. Daarvoor gaat de rechtspraak allerlei acties ondernemen, zoals de inrichting van een flexpool van rechters, het overdragen van zaken aan andere gerechten en het landelijk stroomlijnen van werkprocessen.

Maatschappelijk effectieve rechtspraak

De rechtspraak voert al pilots en experimenten uit om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te maken. Doel is om beter aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben: niet altijd het doorhakken van een juridische knoop, maar zorgen dat er een oplossing van een probleem komt. De komende jaren zullen hierop verdere vorderingen worden gemaakt.

Betere besturing

Een andere verbetering zit in de organisatie van de rechtspraak. Dit is van belang om zaken die landelijk spelen, zoals de digitalisering en het maatschappelijk effectiever maken van de rechtspraak, goed te kunnen regelen. De Raad voor de rechtspraak gaat samen met de gerechtsbesturen zorgen dat op bepaalde belangrijke thema’s veel sneller besluiten kunnen worden genomen door een kleine groep gemandateerde bestuurders.

Bron: Rijksoverheid.nl

MKB Nederland: ‘Wettelijke betaaltermijn nu eindelijk naar 30 dagen’

MKB-Nederland wil dat staatssecretaris Mona Keijzer van EZK zo snel mogelijk in actie komt om de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven terug te brengen tot 30 dagen. Dat is conform de wens van de Tweede Kamer én haar eigen eerdere toezegging, in april, dat zij zou ingrijpen als het betaalgedrag van grote bedrijven niet zou verbeteren.

Nu uit de jongste cijfers van Graydon blijkt dat die betaaltermijnen inderdaad nog steeds niet dalen, is er geen enkele reden meer om te wachten, maant de ondernemersorganisatie in een brief aan de staatssecretaris.

Mkb als bank voor grote afnemers

“Ondernemers zijn flexibel, weerbaar en in staat om te groeien als zij financiële ruimte hebben. Helaas komt het te vaak voor dat het mkb als bank voor grote afnemers fungeert”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Sinds de invoering van de wet Betalingstermijnen grote bedrijven in 2017, die als doel had onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan, is de gemiddelde betaaltermijn van het grootbedrijf aan hun mkb-leveranciers niet afgenomen. Dat is extra opvallend omdat de gemiddelde betaaltermijn in het brede Nederlandse bedrijfsleven sindsdien wél is gedaald, zo laten cijfers van Graydon zien.

Aan haar stand verplicht

Vonhof is het wachten beu: “Wij hebben steeds gewaarschuwd dat een wettelijke termijn van 60 dagen niet zou helpen, omdat daarmee 60 dagen als een soort nieuwe norm in de markt wordt gezet. En keer op keer zien we geen verbetering. De overheid moet binnen 30 dagen betalen, dus waarom het grote bedrijfsleven niet. Kennelijk hebben ze die kortere wettelijke termijn nodig als stok achter de deur. De staatssecretaris moet nu in actie komen. Dat is ze ook aan haar stand verplicht.”

Niets meer gehoord of gezien

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer in april, nadat MKB-Nederland hierover opnieuw aan de bel had getrokken, laten weten dat zij de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven tot 30 dagen wil beperken als die geen verbetering laten zien. In mei heeft de Tweede Kamer per motie het kabinet gevraagd om daartoe een wetswijziging voor te bereiden. “Maar sindsdien is het stil”, zegt Vonhof. “Een evaluatie van de wet door het ministerie van EZK stond gepland voor afgelopen zomer, maar ook daarover hebben wij niets meer gehoord of gezien.”

Serieuze kapitaalinjectie voor het mkb

De voorzitter van MKB-Nederland roept de staatssecretaris op niet langer te wachten, maar nu echt actie te ondernemen. “Het verkorten van de betaaltermijn levert een serieuze kapitaalinjectie op voor het mkb. Daarbij zorgt het aanscherpen van de wet ervoor dat de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van kleine bedrijven niet wordt misbruikt.” Vonhof wijst erop dat het risico op dat soort ‘misbruik’ alleen maar groter wordt: “Zodra het economisch minder gaat, lopen de termijnen alleen maar verder op en worden ondernemers nog meer onder druk gezet om dat te accepteren.”

Bron: MKB-Nederland

Aantal faillissementen groothandel laagst sinds 2009

In het tweede kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 1,7 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Hiermee was de omzettoename het laagste sinds het eerste kwartaal van 2016. Groothandelaren in non-foodartikelen boekten meer omzet in het tweede kwartaal, terwijl groothandelaren in landbouwproducten minder omzet behaalden. Het sentiment onder ondernemers in de groothandel bleef overwegend positief, en het aantal faillissementen historisch laag. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Grootste omzetgroei groothandel in non-foodartikelen

De groothandel in non-foodartikelen kende in het tweede kwartaal van 2019, met bijna 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de grootste groei. Vooral handelaren in farmaceutische artikelen boekten een hogere omzet, ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee kwam het omzetresultaat van deze bedrijven voor het tweede kwartaal op rij in de dubbele cijfers uit. Ook de voedingsmiddelen deden het relatief goed met 5,3 procent groei. De groothandel in landbouwproducten zagen met 3,1 procent de grootste omzetdaling.

Vertrouwen ondernemers groothandel nagenoeg onveranderd

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling was aan het begin van het derde kwartaal van 2019 vrijwel gelijk in vergelijking met een kwartaal eerder. De stemmingsindicator van ondernemend Nederland nam binnen deze branche met een half punt af tot 12,9. Zowel over de omzetverwachting, de winstgevendheid, als de personeelssterkte, was het sentiment onder de ondernemers gemiddeld positief. Het vertrouwen is de afgelopen kwartalen wel iets afgenomen in vergelijking met 2017 en 2018.

Aantal faillissementen bereikt laagterecord

In het tweede kwartaal van 2019 werden in de groothandel en handelsbemiddeling 81 faillissementen uitgesproken. Dit is het laagste aantal geregistreerde faillissementen sinds het begin van de waarneming in 2009. Na een piek van 283 faillissementen in het derde kwartaal van 2013, is er sprake van een aanhoudende afname van het aantal faillissementen in de groothandel en handelsbemiddeling.

Bron: CBS

Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan de beslagvrije voet ook bij bankbeslag respecteren. Tot deze afspraak zijn zij gekomen tijdens de bijeenkomst die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hierover eind januari 2017 organiseerde. De deelnemers onderschrijven verder dat bankbeslag niet gelegd mag worden bij mensen die wel willen maar niet kunnen betalen. Zo voorkom je zinloze en onnodige bankbeslagen. Tot slot wijzen zij op de noodzaak de toepassing van de beslagvrije voet bij bankbeslag uiteindelijk ook in de wet vast te leggen. Van Zutphen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen zo snel mogelijk te komen tot een voorstel om dit laatste te realiseren.

Wat is er aan de hand?


De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat iemand minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. Daarop mag geen beslag gelegd worden. Bij beslag op loon of uitkering geldt de wettelijke bescherming van de beslagvrije voet. Bij beslag op bankrekening geldt dit echter niet. Dit leidt tot een merkwaardige situatie: het bedrag dat de werkgever aan het eind van de maand stort op de bankrekening van de schuldenaar, het bedrag dat overblijft na toepassing van de beslagvrije voet, wordt alsnog ingevorderd via beslag op de bankrekening.

Dit ondergraaft de werking van de beslagvrije voet. Om dat te voorkomen, hebben Belastingdienst, CJIB, DUO, LBIO, SVB, UWV nu met elkaar afgesproken de beslagvrije voet bij bankbeslag ‘informeel’ te respecteren. Ook al hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet is vastgelegd. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft aangegeven dat gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet alleen bij bankbeslag kunnen toepassen als hun opdrachtgevers daarmee akkoord gaan.

Bron: de Nationale ombudsman

Adempauze om uit schuldenspiraal te komen

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april 2017.

Ook de Raad van State heeft ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Blok (Veiligheid en Justitie) voor het instellen van een breed wettelijk moratorium. Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.

Het zogenoemde moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een schuldenaar met hulp van schuldhulpverlening de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt.

Volgens Klijnsma is de mogelijkheid om een adempauze in te lassen voor mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. ‘Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst.’

Bron: www.rijksoverheid.nl

Uitspraak Hoge Raad van 25-11-2016 inzake 14 dagen-brief

Door een uitspraak van de Hoge Raad (van 25-11-2016), die heeft beslist dat een debiteur daadwerkelijk 14 dagen de tijd moet hebben om een vordering te betalen, komt de 14 dagen-brief (die ook gemaild kan worden) er tekstueel als volgt uit te zien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR].

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,Heel veel succes! Als u meer informatie wilt, dan helpen wij u graag: contact

Onze folderFolder okt 2016 blz 1
Folder okt 2016 blz 2

Hoe voorkom ik dat een vordering verjaart?

Als hoofdregel geldt in Nederland een verjaringstermijn van 20 jaar. Hierop kent de wet een aantal uitzonderingen. Voor zakelijke klanten is de verjaringstermijn in beginsel 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Dus na de betalingstermijn op de factuur van bijvoorbeeld 14 of 30 dagen. De 5 jarige verjaringstermijn geldt ook bij facturen aan consumenten als het om dienstverlening gaat (bijvoorbeeld advies vragen aan een hypotheekadviseur of het inschakelen van een makelaar bij verkoop van een woning). Bij verkoop van een product (een consumptiegoed, zoals voedsel of een televisie) aan een consument is de verjaringstermijn 2 jaar. Deze 2 laatste situaties noemen we consumentenkoop. Dit is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper.

Je kunt de verjaringstermijn verlengen door deze te stuiten. Hierdoor gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Door je debiteur er, voor afloop van de verjaringstermijn, aan te herinneren dat je een vordering op hem hebt, wordt de verjaring gestuit. Dit doe je schriftelijk via een betalingsherinnering of aanmaning. En dan nog het liefst aangetekend om later eventueel te kunnen bewijzen dat je debiteur tijdig de brief ontvangen heeft. Het uitbrengen van een dagvaarding is ook een manier om de verjaring te stuiten. Als een debiteur de vordering erkent (door bijvoorbeeld om uitstel te vragen of door een deelbetaling te doen), gaat de verjaringstermijn ook opnieuw lopen.

Als u meer wilt weten over het stuiten of incasseren van oude vorderingen: contact

Welke laatste aanmaningsbrief verstuur ik, voordat ik een vordering als incasso uit handen geef?

Bij particuliere debiteuren is het verplicht een zogenoemde 14-dagenbrief (ook wel WIK-brief genoemd) te versturen, voordat een vordering als incasso uit handen wordt gegeven. Deze brief kan ook per e-mail worden verstuurd. WIK is de afkorting van Wet Incassokosten. In deze 14-dagenbrief moet een laatste betalingstermijn van 14 dagen worden gegeven en het door debiteur te betalen bedrag aan incassokosten moet worden vermeld. Dit bedrag aan incassokosten wordt als volgt berekend over het factuurbedrag/de hoofdsom:

Hoofdsom Incassokosten   
 over de eerste € 2.500  15% met een minimum van € 40 
 over de volgende € 2.500  10%  
 over de volgende € 5.000  5%  
 over de volgende € 190.000     1%  
 over het meerdere  0,5% maximum van € 6.775

De 14-dagenbrief is voor een debiteur de laatste mogelijkheid om het factuurbedrag zonder bijkomende kosten te betalen. Tekstueel moet zo’n brief er als volgt uitzien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt € [BEDR].

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,


Voor vorderingen van bedrijven op andere bedrijven is de regeling van de WIK van regelend recht. Dit betekent dat een schuldeiser zich ook moet houden aan die wetgeving, behalve als partijen overeenkomen hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van schuldeiser een lager of hoger tarief aan incassokosten is vermeld. Als de regeling van de WIK niet van toepassing is, kan een laatste aanmaningsbrief (die ook gemaild kan worden) er als volgt uitzien:

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer       Datum          Vervaldatum             Bedrag
   [NR.]                        [DAT]            [DAT]                          € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief het bedrag van € [BEDR] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht.

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,

Heel veel succes! Als u meer informatie wilt, staan wij u graag te woord: contact

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer
Buitenplaats 4
3328 LJ Dordrecht
(bezoek alleen op afspraak)
078-8432241   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nr.: 65030885
BTW-nr.: NL179929951B01