Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.

Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of lopen het risico daarin te belanden. De verwachting is dat deze aantallen zullen toenemen als gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld lopen mensen vier tot vijf jaar rond met financiële problemen voordat ze aan de bel trekken, waardoor schulden hoog kunnen oplopen. Na de wetswijziging mogen hulpverleners op basis van signalen over betalingsachterstanden uit eigen beweging schuldhulp aanbieden. Schulden kunnen zo vroeger gesignaleerd en aangepakt worden. In Amsterdam, een van de gemeenten waar vroegsignalering al langer wordt toegepast, is de gemiddelde schuld van inwoners met een schuldhulpverleningstraject € 26.000 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van € 42.000.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering moet de gemeente voortaan hulp aanbieden. In de praktijk kan dat echt verschil uitmaken in de levens van mensen. Want door er vroeg bij te zijn voorkomen we dat mensen terecht komen in een uitzichtloze schuldensituatie. Zo krijgen zij de juiste hulp aangereikt om er weer bovenop te komen.”

Brede Schuldenaanpak

Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen. In het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak werken veel organisaties samen die nauw betrokken zijn bij de schuldenproblematiek. Het gaat onder andere om de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), UWV, SVB, gemeenten en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Bron: Rijksoverheid

Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het mkb te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Begin vorig jaar kondigde Keijzer aan dat deze wetswijziging er zou komen als de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers zou oplopen. Hierbij zouden de cijfers tot en met medio 2019 beslissend zijn. Uit de evaluatie blijkt nu dat betalingen steeds minder snel gebeuren: van gemiddeld 41 dagen in Q1 2019 naar tot 41,4 dagen in Q2 2019. De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in de herfst van dit jaar geconsulteerd zal worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Uit deze evaluatie blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder en dat is onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan. Snellere betaling biedt ondernemers meer financiële ademruimte en geeft ze een grotere kans om deze economische crisis door te komen.”

Inzicht en toezicht

Uit de evaluatie bleek ook dat mkb-ondernemers de behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van de betaaltermijn. Staatssecretaris Keijzer onderzoekt daarom of het mogelijk is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedurende één jaar klachten en meldingen registreert over het niet naleven van de betaaltermijn. Die cijfers kunnen inzicht geven in het betaalgedrag. Afhankelijk van de resultaten kan bepaald worden of onafhankelijk toezicht nodig is.

Bron: Rijksoverheid.nl

NVVK voorziet 30 procent toename hulpvraag voor 2020 en verder

Het aantal mensen dat hulp zocht vanwege schulden steeg licht in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening, sociale kredietverlening en maatschappelijke bewindvoering, de NVVK. Het beeld voor 2020 en verder ziet er radicaal anders uit, waarschuwt de vereniging.

In 2019 zochten 89.152 mensen hulp voor hun schulden, een toename van ruim 3 % ten opzichte van de 86.200 van het jaar ervoor. Het gemiddelde schuldbedrag bij particulieren is 39.000 euro, bij ondernemers ligt dit op 107.186 euro. Opvallend: veel meer mensen kregen in 2019 budgetcoaching: 25.500, ten opzichte van 15.500 in 2018.

Sterke stijging verwacht

“Vanwege de coronacrisis verwachten we voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen met minimaal 30 %”, zegt voorzitter Marco Florijn. “Een harde prognose maken is moeilijk omdat mensen gemiddeld 5 jaar wachten voor ze hulp vragen. Maar de populatie die door de coronacrisis in de problemen komt, is een andere dan die NVVK-leden gewoonlijk ontmoeten.”

Nieuwe groepen hulpvragers

Florijn: ”Er zitten bijvoorbeeld veel ondernemers tussen en werknemers die te maken hebben met een plotselinge daling van het gezinsinkomen. Het is een groep die grotendeels geen ervaring heeft met schuldhulpverlening. Mogelijk is deze groep wel zelfredzamer dan gemiddeld, en vindt ze snel de weg naar hulp.”

Lichtere vormen van hulp volstaan dan. Anderzijds kunnen de problemen snel toenemen wanneer er nu op grote schaal gebruik gemaakt wordt van uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het uitstel eindigt een keer en dan zijn de problemen opeens huizenhoog. Het jaarverslag van de NVVK bevat een uitgebreide risicoparagraaf die deze en andere scenario’s voor 2020 en verder beschrijft.

Meer saneringskredieten in 2019

Om de verwachte stroom hulpvragen aan te kunnen, zijn slimme en snelle hulpvormen nodig. In 2019 is de ontwikkeling daarvoor al in gang gezet. Meer NVVK-leden kozen voor saneringskredieten als middel om schulden op te lossen, blijkt uit de jaarcijfers. Daarbij koopt een maatschappelijk werkende Kredietbank alle schuldeisers af, en houdt de hulpvrager één schuldeiser over. Het aantal saneringskredieten steeg van 7.700 in 2018 naar 8.952 in 2019.

Vroegsignalering

Daarnaast hebben NVVK-leden zich in 2019 ontwikkeld op het gebied van vroegsignalering. Dan gaat het over manieren om mensen met betalingsproblemen al vroeg in het vizier te krijgen, om ze vervolgens uit te nodigen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Uit het NVVK-jaarverslag blijkt dat 71 % van de leden zich hier het afgelopen jaar al op voorbereid heeft. “Dat is goed nieuws”, reageert voorzitter Marco Florijn. ‘Want vanaf 1 januari 2021 worden de mogelijkheden hiervoor wettelijk sterk verruimd. Daardoor kunnen we eerder hulp aanbieden en is het schuldbedrag kleiner waardoor regelingen sneller tot stand komen. Het zorgt ervoor dat we meer mensen kunnen helpen. Dat is ook hard nodig gezien de golf aan hulpvragen die we verwachten.”

Bron: NVVK

Tweede Kamer akkoord met cruciale wijziging Faillisementswet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging waardoor ondernemingen sneller kunnen reorganiseren en doorstarten. De laatste maanden was een sterke lobby ontstaan van werkgevers- en werknemersorganisaties die vrezen dat de coronacrisis tot een golf van onnodige faillissementen zal leiden. De wet geeft bedrijven ruime mogelijkheden om met schuldeisers een dwingend akkoord af te sluiten.

Reorganisatieplan is straks bindend voor alle schuldeisers

Onder de huidige Faillissementswet kan één schuldeiser een reorganisatieplan tegenhouden, ook al is zijn of haar vordering veel kleiner dan die van alle andere crediteuren. De invoering van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), een onderdeel van de Faillissementswet, maakt dit onmogelijk. Wanneer de Eerste Kamer ook akkoord gaat, kan de rechter een reorganisatieplan goedkeuren (homologeren). Het plan is dan bindend voor alle schuldeisers.

WHOA is een aardverschuiving voor schuldeisers

De gevolgen van de WHOA zijn groot. De Vereniging Voor Credit Management (VVCM), de belangenorganisatie voor creditmanagers en debiteurenbeheerders, kwalificeerde de wetswijziging als een ‘aardverschuiving voor schuldeisers’. Het ministerie van Justitie organiseerde eerder een internetconsultatie waarbij onder meer curatoren, bedrijfsjuristen en deurwaarders werden uitgenodigd hun mening te geven.

Druk op Den Haag om WHOA aan te nemen

Nadat minister Dekker van Rechtsbescherming in juli 2019 het wetsvoorstel over de WHOA naar de Kamer stuurde, maakten politici zich op voor een langdurige periode van zorgvuldige beraadslagingen. Over aanpassingen van de Faillissementswet – die dateert uit 1893 – wordt al tientallen jaren gedelibereerd; een jaartje meer of minder maakt op die termijn niet zoveel uit, redeneerde men. Maar door de coronacrisis begonnen diverse partijen druk uit te oefenen om Den Haag tot een snelle behandeling te bewegen.

Individuele schuldeisers behouden toch enige bescherming

De pleidooien van vakbonden, werkgevers en grote advocatenkantoren zijn verhoord. Gisteren nam de Kamer de wet aan. Wel wist een meerderheid bij minister Dekker af te dwingen dat de wet individuele schuldeisers toch enige bescherming blijft bieden. Op initiatief van Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie is een amendement aangenomen dat bepaalt dat MKB-ondernemers en natuurlijke personen protest kunnen aantekenen tegen het dwangakkoord.

WHOA is ‘sociaal rechtvaardiger’ geworden

Wanneer zij van de reorganiseerde onderneming een bedrag aangeboden krijgen dat tachtig procent of meer láger is dan hun uitstaande vordering, kunnen zij bezwaar maken. Ook consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid zoals zzp’ers kunnen op dankzij dit amendement protesteren. De vrees dat kleine schuldeisers het straks steevast moeten afleggen tegen de belangen van banken en andere crediteuren met brede schouders, is hiermee deels weggenomen. Volgens Van der Graaf is de nieuwe wet ‘sociaal rechtvaardiger’ geworden.

Bron: Faillissementsdossier.nl

Kwart MKB in geldnood als lockdownmaatregelen langer aanhouden

Indien de omzetdalingen door de corona-lockdown in het totaal zes maanden of langer aanhouden, krijgt een kwart van de mkb-bedrijven acute problemen om aan de kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Als de steunmaatregelen van het kabinet, zoals NOW en TOGS, niet worden meegerekend, geldt dit zelfs voor de helft van het Nederlands mkb. Dit heeft het CPB berekend in de Stresstest van het Nederlandse mkb

Het CPB berekende op basis van financiële gegevens van het mkb uit 2018 wat omzetdalingen voor individuele bedrijven in verschillende sectoren betekenen. Daaruit blijkt dat in de afgelopen drie maanden al 30 procent een gezamenlijke extra liquiditeitsbehoefte had van 12 miljard euro.

De handel, de industrie, de horeca en vervoer en opslag hebben de grootste extra liquiditeitsbehoefte. Deze sectoren zijn het hardst getroffen door de lockdown en hadden al de kwetsbaarste uitgangspositie. In haar rapport concludeert het CPB dat de toenemende kwetsbaarheid van mkb-bedrijven een risico vormt voor de financiële sector. Als bedrijven in de betalingsproblemen komen, tast dit op termijn ook de kapitaalpositie van banken aan.

Volgens onderzoekers van het CPB is over de financiële positie van mkb-bedrijven op de nog langere termijn op dit moment nog niet echt veel te zeggen. Bedrijven kunnen in de tussentijd met allerlei aanpassingen komen in hun verdienmodel waardoor de effecten uiteindelijk minder erg zijn.

Bron: Creditexpo.nl

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer
Buitenplaats 4
3328 LJ Dordrecht
(bezoek alleen op afspraak)
078-8432241   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


KvK-nr.: 65030885
BTW-id: NL002025702B02